نمایش یک نتیجه

بازرسی فنی جوش level I,II

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
بازرسی جوش (Welding Inspection) به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنا
50 ساعت
0
1,100,000 تومان