نمایش یک نتیجه

آشنایی با مخازن کربناته

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
تعیین نوع سنگ به معنای خوشه بندی سنگ به واحدهای مجزا با خواص پتروفیزیکی مشابه است. شاخصهای نوع سنگ که معرف خواص
30 ساعت
0
850,000 تومان